జూన్ 2013 మొదటి వారంలో కినిగె పై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు
2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
3. అచలపతి కథలు 2 ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్
4. డబ్బు మైనస్ డబ్బుయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. రెండోసారి కూడా నిన్నే ప్రేమిస్తాసూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
6. మిథునంశ్రీరమణ
7. శిక్షమధుబాబు
8. పొత్తూరి విజయలక్ష్మి హాస్య కథలు…పొత్తూరి విజయలక్ష్మి
9. రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
10. మిసిమి మే 2013మిసిమి

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>