కినిగె పేమెంటు ఆప్షన్లు …

పై బొమ్మలో కినిగె పేమెంటు ఐచ్చికాలు ఉన్నాయి, పరిశీలించండి.

అలానే యన్నారైలు పేపాల్ కూడా వాడవచ్చు.

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts