మంచి పుస్తకం వారి – ‘కోటయ్య కట్టిన ఇల్లు’ పుస్తక పరిచయం

కోటయ్య కట్టిన ఇల్లు On Kinige

ఈ రంగురంగుల 16 పుటల అందమైన పుస్తకం 0 – 6 సంవత్సరాల వయసు పిల్లలకోసం మంచి పుస్తకం వారు ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసి వెలువరించినది. దిసీజ్ ద హౌస్ దట్ జాక్ బిల్ట్ అనే ఆంగ్ల మూలం దీనికి ప్రేరణ. చిన్నారి పొన్నారి పాపాయిలు తెలుగు ఆనందించటానికి ఈ పుస్తకం బహుదా దోహదం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పుస్తకం కినిగే పై డిజిటల్ రూపంలో కేవలం ౩౦ రూపాయలకే అందుబాటులో వుంది.

ఉచిత ప్రివ్యు కొరకు ఇక్కడ నొక్కండి.

ఆంగ్ల భాష పై మోజుతో తెలుగు మరిచిపోతున్న ఈరోజుల్లో మీ పిల్లలకు మన మాత్రు భాష ఐన తెలుగు ను నేర్పించాలనుకుంటే వెంటనే ప్రవేశించండి.

తెలుగు పిల్లలు టపటపలాడించే ప్రతి కంప్యూటర్లోనూ తప్పనిసరిగా ఉండవలసిన పుస్తకం!

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>