నూతన సంవత్సరం 2012 ప్రత్యేక 30 శాతం తగ్గింపు – నవ్వులు పూయించే పుస్తకాలపై

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

ఈ నూతన సంవత్సరం నవ్వులతో ఆహ్వానించండి, ఈ సంవత్సరం మొత్తం నవ్వుతూ, ఆహ్లాదంగా ఉండండి.
ఈ నూతన సంవత్సరం సందర్బంగా కినిగె నుండి అమోఘమైన ప్రత్యేకమైన 30 శాతం తగ్గింపు.
10 హాస్య రస ప్రధాన పుస్తకాలు ఒక క్లిక్కుతో కొనండి, 31.81 శాతం తగ్గింపు పొందండి.
ఆలసించిన ఆశాభంగం, ఈ తగ్గింపు కొద్ది రోజులు మాత్రమే.
మీకు ప్రియమైనవారికి ఈ ఆఫర్ గిఫ్ట్ గా పంపండి, వారిని నవ్వులతో ముంచెత్తండి.

660 రూపాయల విలువైన ఈ పది పుస్తకాలు కేవలం 450 రూపాయలకే సొంతం చేసుకోండి.
రూపాయలకు దూరంగా ఉంటున్న తెలుగు వారు కేవలం 10 డాలర్లు పేపాల్ ద్వారా కినిగె రీచార్జ్ చేసుకోని ఈ 10 పుస్తకాలూ స్వంతం చేసుకోవచ్చు. అంటే కేవలం డాలరుకే ఒక పుస్తకం. మరింకెందుకు ఆలస్యం? Visit now http://kinige.com/koffer.php?id=33

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>