శ్రీనందన నామ సంవత్సర పంచాంగం

అనుశృతంగా వస్తున్న పంచాంగ పరిజ్ఞానం దేశ, కాల, మాన పరిస్థితులను బట్టి అనేక శాస్త్ర సంప్రదాయాలు ఏర్పడినవి.

అందులో దృక్‌సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ పంచాంగ గణన రచన సాగినది. పంచాంగకర్త బాల్యము నుండి వైఖానస ఆగమ, వాస్తు, జ్యోతిషశాస్త్రాంబుధిలోని అనర్ఘరత్నాలను పాండితీ చిహ్నాలుగా ధారణ చేసికొన్న శశికాంతుడు. స్వతః సిద్ధ అభిలాష, అభినివేశముతో వైఖానస ఆగమ గ్రంధాలను-జ్యోతిష శాస్త్రగ్రంధాలను సమన్వయ దృక్పథంతో ఈ పంచాంగ రచన గావించి యున్నాడు.

జ్యోతిష కళానిధి, తార్కిక గణనవేత్త, అదృష్టతాండవ రచనకర్త అయిన తాండవకృష్ణ చక్రవర్తి అప్రమేయ వైదుష్య విభవముతో ఈ పంచాంగమును కలికితురాయిగా తీర్చిదిద్దినారు.

వైఖానస లోకమునకు ఈ పంచాగం ఒక కరదీపిక వంటిది అని భావించవచ్చు.

- ‘ఆగమ ప్రవర’ వేదాంతం సార్వభౌమ

శ్రీనందన నామ సంవత్సర పంచాంగం On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>