హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శన స్టాల్ నంబర్ 156 నుండి ఏమి ఆశించవచ్చు.

కినిగె స్టాల్ హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శన నందు 156వ నంబర్ స్టాల్ నందు కలదు.

ఇక్కడ మీరు

1. చాక్లేట్లు తీసుకోవచ్చు – ఉచితంగా.

2. కినిగె పాంప్లేట్ తీసుకోవచ్చు.

3. లోపలికి వచ్చి కినిగె.కాం సైట్ అంకోపరిపై జల్లించవచ్చు.

4. మీ చిరునామా కార్డు డ్రాప్ చెయ్యవచ్చు.

5. ఇంకా 250 రూపాయల విలువ గల కినిగె గిఫ్ట్ కూపన్లు  కొనవచ్చు.

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>