వారాంతపు తగ్గింపు– శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నవల 50శాతం తగ్గింపు ధరలో

కస్తూరి మురళి కృష్ణ రచించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నవలపై వారాంతపు ప్రత్యేక తగ్గింపు. ఇప్పుడు కొనండి 50 శాతం తగ్గింపు పొందండి. కేవలం ఈ వారాంతం మాత్రమే –

Special Weekend offer 50% discount on శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నవల On Kinige

Related Posts:

One thought on “వారాంతపు తగ్గింపు– శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నవల 50శాతం తగ్గింపు ధరలో

  1. 50% వారాంతపు డిస్కౌంటా! నేను నెలాంతపు/ సంవత్సరాంతపు తగ్గింపుకై వేచి చూస్తా.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>