టాప్ టెన్ తెలుగు పుస్తకాలు – కినిగెపై

1. పరికిణీ

2. అందమైన జీవితం

3. వేలుపిళ్లై కథలు

4. నక్షత్ర దర్శనం

5. సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు

6. రంగుటద్దాల కిటికీ

7. బ్లడీ బోర్డర్

8. మా హసన్ బీ తెలుగు వాచకం

9. సినీ ఆణిముత్యాలతో ఇంటర్వ్యూలు

10. మో నిషాదం

పరికిణీ!! On Kinige

అందమైన జీవితం On Kinige

వేలుపిళ్లై On Kinige

నక్షత్ర దర్శనమ్ On Kinige

సైన్స్ ఫిక్షన్ కథలు On Kinige

రంగుటద్దాల కిటికీ On Kinige

బ్లడీ బోర్డర్ (షాడో స్పై థ్రిల్లర్) On Kinige

మాఁ హసన్‌బీ తెలుగు వాచకము On Kinige

నాటి మేటి సినీ ఆణిముత్యాలుతో ముఖా ముఖి ఇంటర్వ్యూలు On Kinige

నిషాదం (మో) On Kinige

Related Posts:

2 thoughts on “టాప్ టెన్ తెలుగు పుస్తకాలు – కినిగెపై

  1. Do you have plans to provide support for more ebook-reader friendly formats like epub or pdf ? I find Adobe digital editons clumsy and heavy. Due to the ongoing feud between Apple and Adobe, I am not sure if Adobe will ever release a iPad/iPhone ediiton of this :(

  2. RG,
    Surprisingly all your comments were sent to spam by wordpress!
    Did you tried bluefirereader on adobe to read Kinige books?
    At this point of time I can say – Kinige is here to provide best experience to users. We will improve with the increase in demand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>