వినాయక వ్రతకల్పం get your F R E E eBook !

కినిగె పాఠకులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు.

ఉచిత ప్రత్యేకమైన వినాయక వ్రత కల్పం దిగుమతి చేసుకోడానికి ఇక్కడ నొక్కండి.

వినాయక వ్రతకల్పం On Kinige

శ్రీ నందన నామ సంవత్సర వినాయక చవితి (2012) సందర్భంగా భక్తిప్రపత్తులతో కినిగె అందిస్తోంది – “వినాయక వ్రతకల్పం పుస్తకం” ఉచిత కానుక. ఇది సరళ వచనంలో చెప్పబడిన క్రియారూపక పూజావిధానం.

ఇందులో పూజాసామాగ్రి వివరాలు, శ్లోకాలు, వివరణ, దండకం, మంగళహారతులు, వ్రత కథ మొదలైనవన్నీ నిర్దిష్ట పద్ధతిలో చెప్పబడ్డాయి. మొదటిసారిగా పూజ చేసుకునే వారు సైతం ఏ ఇబ్బంది లేకుండా పూజ చేసుకునేలా చెప్పబడ్డాయి.

తెలుగు మాట్లాడగలిగి, తెలుగు లిపి చదవలేని వారి కోసం తెంగ్లీషు లిపిలో కూడా అందిస్తున్నాము. ఒకే పుస్తకంలో మొదట తెలుగులోనూ, తర్వాత తెంగ్లీషులోను పూజావిధానం ఉంది.

వినాయక వ్రతకల్పం On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>