కినిగె పేమెంటు ఆప్షన్లు …

పై బొమ్మలో కినిగె పేమెంటు ఐచ్చికాలు ఉన్నాయి, పరిశీలించండి.

అలానే యన్నారైలు పేపాల్ కూడా వాడవచ్చు.

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>