వందరోజుల విజయోత్సాహం నింపుకున్న వోడ్కా విత్ వర్మ కు అభినందనలు …

సిరాశ్రీ విరచిత వోడ్కా విత్ వర్మ పుస్తకం ఈ రోజుతో విడుదలయి వంద రోజులు పూర్తయినాయి.
ఈ వంద రోజుల్లో మూడు సార్లు పునర్ముద్రణలు,
హైదరాబాదు పుస్తక ప్రదర్శనలో టాప్ సెల్లింగ్ పుస్తకం,
విజయవాడ పుస్తక ప్రదర్శనలో టాప్ సెల్లింగ్ పుస్తకం,
కినిగె ఆన్ లైన్ అమ్మకాల్లో విడుదలనుంచి నేటి వరకూ వీక్లీ టాప్ టెన్ పుస్తకాల్లో పదిలం.

పలువురిని చదివించిన సిరాశ్రీకి అభినందనలు ….

వోడ్కా విత్ వర్మ On Kinige

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>