ఏప్రిల్ 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

ఏప్రిల్ 2013 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. రామ్@శృతి.కామ్

2. కాసనోవా 99

3. రుజువులు లేని ఉద్యమం

4. వోడ్కా విత్ వర్మ

5. నవ్విపోదురుగాక…

6. 1948: హైదరాబాద్ పతనం

7. అస్తమించని రవి

8. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ

9. కవిసంగమం 2012

10. చక్రతీర్థం

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>