మే 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. మిస్టర్ మిరియం
2. రామ్@శృతి.కామ్
3. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ
4. వోడ్కా విత్ వర్మ
5. 1948: హైదరాబాద్ పతనం
6. నవ్విపోదురుగాక…
7. ఆత్మ కధాంశాల ఉత్తరాలు
8. శబ్బాష్‌రా శంకరా!
9. డబ్బు టు ది పవర్ ఆఫ్ డబ్బు
10. ఒక సెక్స్ వర్కర్ ఆత్మకథ

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>