మే 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మే 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. మిస్టర్ మిరియం
2. ఆత్మ కధాంశాల ఉత్తరాలు
3. రామ్@శృతి.కామ్
4. “ది బెస్ట్” ఆఫ్ యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
5. ఒక తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ ఇంజినీర్ కథ
6. నవ్విపోదురుగాక…
7. నేనూ – చీకటి
8. మిథునం
9. వోడ్కా విత్ వర్మ
10. 1948: హైదరాబాద్ పతనం

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>