జూన్ 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జూన్ 2013 రెండవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. యుగానికి ఒక్కడుయు. వినాయకరావు

2. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్

3. రుద్రనేత్ర యండమూరి వీరేంద్రనాథ్

4. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ

5. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి

6. కాళిదాసు మేఘసందేశంరెంటాల గోపాలకృష్ణ

7. తమిళ కథలు – ఆణిముత్యాలుగౌరీ కృపానందన్

8. ఒక సెక్స్ వర్కర్ ఆత్మకథనళినీ జమీలా

9. ఘర్షణ మధుబాబు

10. కిశోర్ జీవనఝరి ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>