రామకృష్ణమఠం వారి ప్రచురణలు కినిగెపై అతి త్వరలో…

కినిగెని ప్రోత్సహించి, ఆదరిస్తున్న పాఠకులకు శుభవార్త.
ఆధ్యాత్మిక, వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథాల ద్వారా యువతరానికి ప్రేరణ కల్పిస్తూ, వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం చేస్తున్న రామకృష్ణ మఠం, తెలుగు విభాగం వారి ప్రచురణలు త్వరలో కినిగెలో అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ఈ ప్రచురణలను కినిగెలో ఉంచడానికి సహాయం చేసిన మా శ్రేయోభిలాషులకు, కినిగె భాగస్వామ్యంతో అమూల్యమైన ఆధ్యాత్మిక సాహితీ సంపదను అంతర్జాల పాఠకులకు అందించేందుకు అంగీకరించిన రామకృష్ణమఠం ప్రచురణలకు ధన్యవాదాలు.
రామకృష్ణమఠం వారి ప్రచురణలు కినిగెపై అతి త్వరలో….
ఎప్పటిలాగే మీ ఆదరణనీ ఆశిస్తూ, మీ నిరంతర ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము.

Related Posts:

  • No Related Posts

2 thoughts on “రామకృష్ణమఠం వారి ప్రచురణలు కినిగెపై అతి త్వరలో…

  1. I am really happy to know this and very eagerly waiting.
    Thank you so much for your help.

  2. Pingback: వీక్షణం-42 | పుస్తకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>