‘భారతి’ సాహిత్య మాస పత్రికలో ప్రచురింపబడిన ఏకైక పిల్లల నవల

అనగనగనగా
చిచ్చర పిడుగు బుడుగు లాంటి ఓ నానిగాడు
వాడ్ని మితిమీరి గారాంచేసే బామ్మ
వాడిచేత ప్రేమలేఖలు పంపే బాబాయి
వాడి కన్నా కుంఛెం పెద్దయిన చిన్నిగాడు
వాడు అమితంగా ఆరాధించిన అత్తయ్య
వాడు ప్రేమించిన ఎదురింటి రాజకుమారి
వాడి పాలిటి రాక్షసుడు – ప్రయివేటు మాస్టారు
వాడికి వీళ్లందర్నీ మించి ఇష్టమైంది అమ్మ కౌగిలి!
వాడు కుంఛెం చాలా పెద్దయిన రాజకుమారిని
ప్రేమించి పెళ్లాలనుకునీ మానుకున్న వైనం
రాజకుమారిని ప్రేమించిన రాక్షసుడ్ని
మంత్రం వేసి మంచివాడ్ని చేసిన వైనం

‘భారతి’ సాహిత్య మాస పత్రికలో (అక్టోబరు, 1985) ప్రచురింపబడిన ఏకైక పిల్లల నవల ఈ “నానిగాడి ప్రేమకథ”

Preview free download is available at naanigaaDi prEmakatha

నానిగాడి ప్రేమకథ On Kinige

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>