సెప్టెంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు 2013 మొదటి వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
2.దొంగ… దొంగ… దొంగ మధుబాబు
3.జనవరి 5 సూర్యదేవర రామ్మోహన రావు
4.తెలుగు సినిమా 1961-2011 లక్ష్మణరేఖ ఎన్. గోపాలకృష్ణ
5. మిసిమి సెప్టెంబరు 2013 మిసిమి
6. మంచి ముత్యాలు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. రాయవాచకమువిశ్వనాథ నాయనయ్య వారి స్థానాపతి
8. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
9. చెట్టంత మనిషి ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు
10. వొడువని ముచ్చట ప్రొఫెసర్. జయశంకర్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>