సెప్టెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

సెప్టెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. బియాండ్ కాఫీ ఖదీర్ బాబు
2.షాడో ఇన్ బాగ్దాద్మధుబాబు
3. ఇతి స్మరణీయం అతి రమణీయం నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్
4.శోభన్ బాబు సమగ్ర బాక్సాఫీస్ చరిత్ర విజయ భాస్కర్
5. వోడ్కా విత్ వర్మసిరాశ్రీ
6. చదువు ఏకాగ్రత యండమూరి వీరేంద్రనాథ్
7. రాయవాచకమువిశ్వనాథ నాయనయ్య వారి స్థానాపతి
8. మూలికా వైద్యంతో ఆరోగ్యం డా. జి.లక్ష్మణరావు
9. యర్రంశెట్టి శాయి హాస్య కథానికలు యర్రంశెట్టి శాయి
10. సేతు రహస్యం గంగ శ్రీనివాస్

Related Posts:

One thought on “సెప్టెంబరు 2013 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

  1. Please add ‘RENT’ option to ‘Beyond Coffee by Khadeer Babu’ book. Even I posted a comment why I need ‘Rent’ option on this book’s page.
    Thanking you,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>