నవంబరు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

నవంబరు 2013 ఐదవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.టెర్రా 205మధుబాబు
2.తిలక్ కథలు 1దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్
3. ఇడ్లి-ఆర్కిడ్-ఆకాశంయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
4. అతడు ఆమెను జయించాడు మేర్లపాక మురళి
5. శ్రీ శివ మహా పురాణము విశ్వనాథం సత్యనారాయణ మూర్తి
6. హైదరాబాద్ ను౦చి ఒక రోజులో పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి
7. వేదోక్త గర్భాధానము భాస్కరభొట్ల జనార్థన శర్మ
8. ముక్త కుప్పిలి పద్మ
9. మిథునం …శ్రీరమణ
10. A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్ శ్రీనివాస్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>