జనవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

జనవరి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1. టైం ఫర్ లవ్మధుబాబు
2. నవ్విపోదురుగాక…కాట్రగడ్డ మురారి
3. మిథునం …శ్రీరమణ
4. రామ్@శృతి.కామ్అద్దంకి అనంత్‌రామ్
5. నా పొగరు మిమ్మల్ని గాయపరిచిందా? అయితే సంతోషం! డా. ఎం. ఎఫ్. గోపీనాథ్
6.రామాయణ విషవృక్షంరంగనాయకమ్మ
7. హోమం సూర్యదేవర రామ్ మోహన రావు
8. శ్రీ రామకృష్ణ ప్రభ జనవరి 2014 శ్రీ రామకృష్ణప్రభ మాసపత్రిక
9. అతడు అడవిని జయించాడు డా. కేశవరెడ్డి
10. నాకు టైం లేదుఆదెళ్ళ శివకుమార్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>