కారామాష్టారు – ‘నాకూ విశ్రాంతి కావాలి ‘ వి. రామలక్ష్మి కథలు – గురించి

నాకూ విశ్రాంతి కావాలి – వి. రామలక్ష్మి కథలు

వి. రామలక్ష్మి

తే 18.11.2002

రామలక్ష్మికి –

ఆటా వారి ‘తొలకరి’ (7వ ఆటా తెలుగు సమావేశం విశిష్ట సంచిక)లో నీ కథ ‘నాకూ విశ్రాంతి కావాలి’ గత రాత్రి చదివి ఉదయం లేవగానే ఈ ఉత్తరం.

కథ చదివాక కథారచనలో నీ graduation పూర్తయ్యిందనుకున్నాను. ఇంక ప్రతి కథతో ఓ మెట్టు ఎక్కడానికి ప్రయత్నిస్తూ మాస్టరీ కోసం కృషి చేయగలవు. పాత తరం వాణ్ణి కాబట్టి శుభాశీస్సులతో…

కాళీపట్నం రామారావు

Kara Signature

PS: మూర్తితో పోటీ పడగలిగితే మహా మహా సంతోషం కానీ, అధ్యయనంలో చాలా చాలా వెనుకబడిపోయావు కదా! అయినా ప్రయత్నించు. వెనుకబడడానికి నీకున్న disadvantage నీ పాలిట Advantage కాగలదు.

కారా.

ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తోంది!

నాకూ విశ్రాంతి కావాలి On Kinige

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>