మార్చి 2014 మూడవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మార్చి 2014 మూడవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.మోహన మకరందండా.మోహన్ కందా
2. షాడో ఇన్ థాయ్‌లాండ్ మధుబాబు
3. రామాయణ విషవృక్షం రంగనాయకమ్మ
4.అమెరికా అనుభవాలువేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
5. పాకుడురాళ్ళురావూరి భరద్వాజ
6.వొడువని ముచ్చటప్రొఫెసర్ జయశంకర్
7.బుద్ధుడు – బౌద్ధధర్మండా.పొనుగోటి కృష్ణారెడ్డి
8.అమృతం కురిసిన రాత్రిదేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్
9.కొల్లేటి జాడలుఅక్కినేని కుటుంబరావు
10.మనీ పర్స్-2 శ్రమలేని ఆదాయంవంగా రాజేంద్ర ప్రసాద్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>