మార్చి 2014 నాలుగవ వారంలో టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

మార్చి 2014 నాలుగవ వారంలో కినిగెపై టాప్ టెన్ పుస్తకాలు

1.మోహన మకరందండా.మోహన్ కందా
2. షాడో ఇన్ థాయ్‌లాండ్ మధుబాబు
3.అమెరికా అనుభవాలువేమూరి వేంకటేశ్వరరావు
4. పాకుడురాళ్ళురావూరి భరద్వాజ
5.త్రినేత్రుడు-1సూర్యదేవర రామ్ మోహనరావు
6.సమ్మాన్యుడుచేంబోలు శ్రీరామశాస్త్రి
7.A to Z ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ గైడ్శ్రీనివాస్
8. వెన్నెల్లో ఆడపిల్లయండమూరి వీరేంద్రనాథ్
9.మిథునంశ్రీరమణ
10.అమృతం కురిసిన రాత్రిదేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక్

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>