కినిగె నవలా పోటీ – ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే

కినిగె నవలా పోటీ – మీ స్పందనకు ధన్యవాదములు.

ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే. జూన్ 6, ఆఖరి తారీఖు.

త్వరగా మీ నవలను పంపించండి ! ఆలస్యం వలదు.

కొద్దిమంది మిత్రులు ఇంకా కొద్దిరోజులు గడువు పొడిగింపు అడుగుతున్నారు. కానీ కినిగె పోటీలు, ఇప్పుడు – భవిష్యత్తులోనూ గడువు మార్చకుండా ఉంచాలనేది నియమము.

కానీ ఈఒక్కసారికి ఒక మార్గం.

మీరు జూన్ 6 లోపులో మీ నవలను ఈపబ్లిష్ చేసి మీ నవల డ్రాఫ్ట్ అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా పంపిచగలరు. ఆ తరువాత మీ పూర్తి నవలను జూన్ 15లోపులో పంపించినచో నవలా పోటీలోకి మీ నవల అర్హత పొందుతుంది.

జూన్ 6 లోపులో ఈపబ్లిష్ చెయ్యాలి, జూన్ 15లోగా పూర్తి నవలను పంపించాలి – గమనించగలరు.

Related Posts:

  • No Related Posts

One thought on “కినిగె నవలా పోటీ – ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే

  1. I respect your commitment towards the date for the competition. But I still hope for an extension one month for that. I almost come to the ending of my story, but I wrote all this on paper with my own handwriting. I can type all that and send to you if you give me one month time or at least give till the end of this month. Please consider.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>