సూపర్ ఫాన్ ఆఫ్ మధుబాబు – 2 : 20శాతం తగ్గింపు 12 మధుబాబు ఈపుస్తకాలపై!

ఈ తగ్గింపు హార్డ్ కోర్ మధుబాబు అభిమానుల కోసం. 12 మధుబాబు ఈపుస్తకాలు కొనండి 20శాతం తగ్గింపు పొందండి! ఈ దిగువ పుస్తకాలు ఆ పన్నెండు.
1 ఆపరేషన్ కాబూల్
2 కిల్లర్ ఫ్రం సిఐబి
3 ఆపరేషన్ ఆరిజోనా
4 రన్ ఫర్ ది బోర్డర్
5 రివేంజ్ రివేంజ్
6 లోన్ ఉల్ఫ్
7 ఫ్లైయింగ్ ఫాల్కన్
8 డాక్టర్ జీరో
9 జూనియర్ ఏజెంట్ శ్రీకర్
10 ప్రొఫెసర్ షాడో
11 మేరా నాం రజూలా
12 ది గర్ల్ ఫ్రం సిఐబి

ఇతర తగ్గింపులు

Super fan of Madhu Babu
Super fan of Madhu Babu – 2 On Kinige

Related Posts:

2 thoughts on “సూపర్ ఫాన్ ఆఫ్ మధుబాబు – 2 : 20శాతం తగ్గింపు 12 మధుబాబు ఈపుస్తకాలపై!

 1. Hi Gogula,
  Thank you for your interest in Kinige books. Few things:
  1. Kinige sells only eBooks, not print books.
  2. There are two bulk purchases for Madhubabu books kindly follow below links:
  2a Super Fan of Madhubabu
  2b Super Fan of Madhubabu 2

  Or each book can be purchased individually , follow Madhubabu author link @ http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

  The prices and everything is self explanatory in above links. Let us know if you are looking for more information.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>