హైదరాబాద్ వచ్చిన షాడో

తన పేరు మీద దోపిడీలు చేస్తున్న ఓ ముఠా పని పట్టడానికి తన మిత్రులతో కలసి హైదరాబాద్‌కి వచ్చి షాడో చేసిన ఉత్కంఠభరితమైన సాహసాలు ఈ రోమాంచక నవలలో చదవండి.

షాడో ఇన్ హైదరాబాద్ On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>