కెటికె కినిగె టెస్ట్ కిట్–తెలుగు యూనీకోడ్ ఖతుల పరిక్షా సహాయకారి విడదలయింది.

 

తెలుగు విశ్వసంకేత ఖతులను పరిక్షించటానికి సహాయకారిగా కినిగె టెస్ట్ కిట్ రూపొందించాము.

దాని వివరాలు ఇకక్డ మా ఆంగ్ల బ్లాగులో చూడండి. http://enblog.kinige.com/?p=400

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>