తెలుగు బాల ఆట పాటల పుస్తకాలు–75/- తక్కువకు

ఈ పుస్తకాలు రచయిత డాక్టర్ యం హరికిషన్ గారు అకుంఠిత దీక్షా పట్టుదల, పరిశోధనలతో వెలువరించినవి. తెలుగు బాలబాలికలు ఇవి చదివితే బాల సాహిత్యం పరిచయం, భాషా వృద్ది, విజ్ఞానం, వినోదం, ఆనందం పొందుతారు. నేటి తరం తెలుగు జాతికి తప్పక కావాల్సిన పుస్తకాలు ఇవి. నేడే స్వంతం చేసుకోండి, మీ పిల్లలకు పరిచయం చేయండి – ఈ సృజనశీల సాహితీ సముదాయాన్ని. 

Visit Kinige and buy these 15 books now and save 75/- Rupee!

తెలుగు బాల ఆట పాటల పుస్తకాలు On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>