‘రాబందుల రెక్కలచప్పుడు’ కథపై వడ్డెర చండీదాస్ అభిప్రాయం

చక్కని తెలుగు సాహిత్యం ఆస్వాదించాలనే తెలుగు పాఠకులకు ఒయాసిస్సు లాంటివి త్రిపుర కథలు. రాసి కన్నా వాసి మిన్న అని విశ్వసించిన త్రిపుర గారు 1963 – 1973 మధ్య కాలంలో 13, 1990-91 మధ్యలో 2 కథలు… మొత్తం 15 కథలు వ్రాశారు. వీటిలోని విషయం, శైలి, గాఢత పలు విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. ఈ కథలు డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తాయి.

ఈ సంకలనంలోని ‘రాబందుల రెక్కలచప్పుడు’ కథపై వడ్డెర చండీదాస్ గారి అభిప్రాయం చదవండి.

* * *

ఈ “రాబందుల రెక్కల చప్పుడు” తీరూ
ధోరణీ నా కిష్టం. మంచి ‘నడక’ వుంది. ప్రతిదీ
కథగా భావించే లెక్కన యిది కథేమో గానీ
నా లెక్కన కాదు. మిది యే లెక్క, అని
అడిగితే, వాదించటం నాకు రాదు. (నాకు విశ్లేషణ,
వివరణ చాతకాదు) దీన్ని కథ అనే పక్షంలో,
మంచికథ. వో ‘స్థితి’ చిత్రణకు కథ అని నేను
భావించను. కథకానిది, యెంతో బావున్నా బావుంటుందే
గానీ, కథ కాదు.”

వడ్డెర చండీదాస్

త్రిపుర కథలు On Kinige

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>