మీ కినిగె ఖాతా వాడుకరి పేరు లేదా సంకేతపదాన్ని మర్చిపోతే ఏం చెయ్యాలి?

మీరు మీ కినిగెఖాతా వాడుకరి పేరు లేదా సంకేతపదాన్ని మరిచిపోయారా?

కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్క వేగు ద్వారా మీ సంకేతపాదాన్ని మీరే నిర్దేశించవచ్చు మరియు మీ వాడుకరి పేరుని తిరిగి చూడవచ్చు.

ఔను, ఇది చాలా సులభం. కావల్సిందల్లా మీరు కినిగెలో ఖాతా రూపొందించేప్పుడు వాడిన వేగు చిరునామా, అంతే.

సంకేతపదాన్ని పునర్నిర్దేశించడం లేదా వాడుకరి పేరును కనుగొనటం ఎలానో ఇక్కడ చూద్దాం:

సోపానం 1 : కినిగె.కాం ముఖ పేజీలో కుడి పక్క పైన Login అనే లంకె గలదు. ఆ లంకెను వత్తండి

 

 

సోపానం 2 : తరువాత వచ్చే లాగిన్ తెర లో  Forgot Password or Username అన్న లంకెను వత్తండి.

 

సోపానం 3 : తరువాత మీరు కొన్ని గడులు ఉన్న ఒక పేజీని చూస్తారు. ఇక్కడ ఇచ్చిన మొదటి గడిలో మీ వేగు చిరునామా, రెండవ గడిలో పక్కన బొమ్మలో చూపిన అక్షరాలను ప్రవేశపెట్టి

 

Submit అని ఉన్నా మీటను నొక్కండి.

సోపానం 4 : ఇందాక మీరు ప్రవేశ పెట్టిన వేగు చిరునామా కు  support at kinige.com నుండి Reset your Kinige account Password అనే ఒక వేగు వస్తుంది.

ఈ వేగులో ఇచ్చిన లంకెను దర్శించి మీ సంకేతపదాన్ని పునర్నిర్దేశించవచ్చు.

సోపానం 5 : ఈ పేజీలో నే మీ వాడుకరి పేరు ఇంకా సంకేతపదాన్ని ప్రవేశ పెట్టేందుకు గడులు ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు మీ వాడుకరి పేరును మరిచిపోయుంటే ఇక్కడ అది చూడవచ్చు. మనం వాడుకరి పేరును మార్చలేము. అలానే ఒక సరికొత్త సంకేతపదాన్ని నిర్దేశించవచ్చు.

 

మీరు మీ సంకేత పదాన్ని నిర్దేశించాక కింద చూపిన విధంగా నిర్ధారణ పేజీ వస్తుంది.

 

ఇక మీరు కొత్తగా నిర్దేశించిన సంకేతపదంతో కినిగె లోకి ప్రవేశించవచ్చు.

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>