ఇంతకు ముందు కొనుగోలు చేసిన పుస్తకాన్ని తిరిగి దింపుకోవటం

ఇదివరికే కినిగె లో కొన్న పుస్తకాలను కానీ, అద్దెకు తీస్కున్నా పుస్తకాలనుకానీ(అద్దె సమయానికి లోబడి)  మరోసారి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు. ఇది చెయ్యడం చాలా సులువు కూడా.

 

సోపానం 2 : ఏ పుస్తకాన్ని తిరిగి దింపుకోవాలనుకున్నారో(మీరు ఇదివరకే కొన్న పుస్తకం), ఆ పుస్తక పేజీకి వెళ్ళండి.

 

సోపానం 3 : కుడి పక్కన గల లంకెల్లో Download purchased book అనే ఒక లంకె ఉంటుంది, దానిపై క్లిక్ చెయ్యండి.

 

సోపానం 4 : URLLink.ascm అను ఒక దస్త్రం మీ కంప్యూటర్ లోకి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఈ దస్త్రాన్ని అడొబె డిజిటల్ ఎడిషన్స్ లో తెరవండి.

నోట్ : మీరు మీ ఖాతా ద్వారా కినిగె లో కొన్న/అద్దెకు తీస్కున్నా పుస్తకాలన్నీ My Books అను లంకె గల పేజీలో ఉన్నాయి. అంచేత మీ కంప్యూటర్ ఒకవేళ ఫార్మాట్ చేయబడినా లేదా నిర్వహణా వ్యవస్థను పునఃస్థాపించినా తిరిగి పుస్తకాలను మీరు దింపుకోవచ్చనమాట.

 

మీరు కినిగె పుస్తకాలు చదవడానికి కొత్త అయితే ఈ లంకె చూడగలరు.

Related Posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>