కినిగె నవలా పోటీ – ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే

కినిగె నవలా పోటీ – మీ స్పందనకు ధన్యవాదములు.

ఇంకా కొద్ది రోజులు మాత్రమే. జూన్ 6, ఆఖరి తారీఖు.

త్వరగా మీ నవలను పంపించండి ! ఆలస్యం వలదు.

కొద్దిమంది మిత్రులు ఇంకా కొద్దిరోజులు గడువు పొడిగింపు అడుగుతున్నారు. కానీ కినిగె పోటీలు, ఇప్పుడు – భవిష్యత్తులోనూ గడువు మార్చకుండా ఉంచాలనేది నియమము.

కానీ ఈఒక్కసారికి ఒక మార్గం.

మీరు జూన్ 6 లోపులో మీ నవలను ఈపబ్లిష్ చేసి మీ నవల డ్రాఫ్ట్ అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా పంపిచగలరు. ఆ తరువాత మీ పూర్తి నవలను జూన్ 15లోపులో పంపించినచో నవలా పోటీలోకి మీ నవల అర్హత పొందుతుంది.

జూన్ 6 లోపులో ఈపబ్లిష్ చెయ్యాలి, జూన్ 15లోగా పూర్తి నవలను పంపించాలి – గమనించగలరు.

Related Posts:

  • No Related Posts