రుబ్బురోలు కంది పచ్చడి బాగున్నాయి. (ఆంజ్యో లో కొత్తపుస్తకాలు శీర్షిక)

ఆంద్ర జ్యోతి (ఆంజ్యో) లో కొత్త పుస్తకాలు శీర్షికలో రుబ్బురోలు కందిపచ్చడి బాగున్నాయి అనే శీర్షికతో జెయుబివి ప్రసాద్ గారి ఆ కుటుంబంతో ఒక రోజు పుస్తక పరిచయం ఇచ్చారు.

లింకు – ఇక్కడ

ఈపేపర్  లో అయితే సండే ఎడిసిన్లో 23వ పేజీ చూడండి.

 

ఈ పుస్తకం ఇప్పుడు కినిగెపై లభిస్తుంది. వెల 40 రూపాయలు మాత్రమే. వివరాలకు దిగువ బొమ్మ, లేదా లింకు నొక్కండి.

ఆ కుటుంబంతో ఒక రోజు On Kinige

Related Posts: