సూపర్ ఫాన్ ఆఫ్ మధుబాబు – 2 : 20శాతం తగ్గింపు 12 మధుబాబు ఈపుస్తకాలపై!

ఈ తగ్గింపు హార్డ్ కోర్ మధుబాబు అభిమానుల కోసం. 12 మధుబాబు ఈపుస్తకాలు కొనండి 20శాతం తగ్గింపు పొందండి! ఈ దిగువ పుస్తకాలు ఆ పన్నెండు.
1 ఆపరేషన్ కాబూల్
2 కిల్లర్ ఫ్రం సిఐబి
3 ఆపరేషన్ ఆరిజోనా
4 రన్ ఫర్ ది బోర్డర్
5 రివేంజ్ రివేంజ్
6 లోన్ ఉల్ఫ్
7 ఫ్లైయింగ్ ఫాల్కన్
8 డాక్టర్ జీరో
9 జూనియర్ ఏజెంట్ శ్రీకర్
10 ప్రొఫెసర్ షాడో
11 మేరా నాం రజూలా
12 ది గర్ల్ ఫ్రం సిఐబి

ఇతర తగ్గింపులు

Super fan of Madhu Babu
Super fan of Madhu Babu – 2 On Kinige

Related Posts: