కెటికె కినిగె టెస్ట్ కిట్–తెలుగు యూనీకోడ్ ఖతుల పరిక్షా సహాయకారి విడదలయింది.

 

తెలుగు విశ్వసంకేత ఖతులను పరిక్షించటానికి సహాయకారిగా కినిగె టెస్ట్ కిట్ రూపొందించాము.

దాని వివరాలు ఇకక్డ మా ఆంగ్ల బ్లాగులో చూడండి. http://enblog.kinige.com/?p=400

Related Posts: