“సాకేత రామాయణం” పై డా. పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు అభిప్రాయం

“శ్రీ గజానన్ తామన్ గారికి

నమస్కారములు.

మీరు సౌహార్దముతో పంపిన సాకేతరామాయణం చదివి ఆనందించుచున్నాను. కావ్యం అంతా మృదుమధుర శైలిలో చక్కగ నడచినది. ఈ కావ్యంలోని సౌందర్యాన్ని ప్రొ. లక్ష్మణమూర్తిగారు, డా. గండ్ర లక్ష్మణరావుగారు చక్కగా విశదీకరించినారు. శ్రీ సువర్ణ లక్ష్మణ్ రావుగారు శ్రీ సీతారామసేవా సదనం ద్వారా ప్రచురించి సాహితీప్రియులకు ఉత్తమమైన భక్తిరసప్లుమైన కావ్యం అందజేసినారు.

సాకేత రామునికి ఒక్క లక్ష్మణుని సేవ అందితే సాకేత రామాయణానికి ముగ్గురు లక్ష్మణుల సేవ అందినది.

అభినందనములతో

భవదీయుడు
పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు.”

* * *

శ్రీ గజానన్ తామన్ రచించిన “సాకేత రామాయణం”డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ను అనుసరించండి.

సాకేత రామాయణం On Kinige

Related Posts:

“సాకేత రామాయణం” పై డా. సి. నారాయణ రెడ్డి అభిప్రాయం

“శ్రీ గజానన్ తామన్ గారికి
సమస్కారం.

మీరు ఆప్యాయంగా పంపిన మీ గేయ కావ్యం “సాకేతరామాయణం” అందింది. సంతోషం.

మరాఠీ మహాకవి మాడ్గూళ్కర్ “గీత్ రామాయణ్” కు మీరు చేసిన తెలుగు అనుసృజనం పరమ మౌలికంగా ఉంది.

గేయ చ్ఛందస్సులో వివిధ గతుల్లో ఈ కావ్యాన్ని రూపొందించారు మీరు. భావాలు మూలగ్రంధంలోనివే అయినా వాటిని తెలుగు పదాల్లో మీరు పొదిగిన తీరు శ్లాఘనీయంగా ఉంది.

చక్కని పరిణత కృతిని తెలుగులో అందించిన మీకు నా హార్దికాభినందన.
డా. సి. నారాయణరెడ్డి”

* * *

శ్రీ గజానన్ తమన్ రచించిన “సాకేత రామాయణం”డిజిటల్ రూపంలో కినిగెలో లభిస్తుంది. వివరాలకు ఈ క్రింది లింక్‌ను అనుసరించండి.

సాకేత రామాయణం On Kinige

Related Posts: